We gebruiken cookies om content en advertenties te gebruiken, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse.

Een eigen bedrijf starten

De do's en don'ts van een crediteurenakkoord


Nu het economisch maar slecht blijft gaan, komen steeds meer bedrijven in de problemen. Heeft uw bedrijf te kampen met ernstige liquiditeitstekorten? Aarzel dan niet en probeer het met uw crediteuren op een akkoordje te gooien.

Bij een crediteurenakkoord komt u met uw crediteuren overeen een deel van de bij hen openstaande schulden kwijt te schelden. U sluit een crediteurenakkoord af wanneer uw bedrijf in (grote) liquiditeitsproblemen zit. Een crediteurenakkoord kan op twee manieren tot stand komen: via een buitengerechtelijk akkoord (buiten de rechter om) of via een gerechtelijk akkoord (waarbij de rechter toezicht houdt).


Buitengerechtelijk akkoord
Bij een buitengerechtelijk akkoord zal de bv haar crediteuren aanbieden een bepaald percentage van de openstaande vorderingen te voldoen, op voorwaarde dat het restant van de openstaande vorderingen door de crediteuren wordt kwijtgescholden. Het staat crediteuren vrij om al dan niet met het buitengerechtelijk akkoord in te stemmen. Dus mocht u bijvoorbeeld 60% van uw crediteuren bereid gevonden hebben om akkoord te gaan, dan kunt u de resterende 40% niet dwingen om ook akkoord te gaan (uitzonderingen daargelaten). Meestal gaan crediteuren akkoord onder de voorwaarde dat de overige crediteuren eveneens akkoord gaan.

Eisen om te slagen
De voordelen van een crediteurenakkoord zijn onder meer dat de bv in de tussentijd gewoon door kan draaien, er minder reputatieschade is dan in geval van surseance of faillissement. Bovendien houdt u zo uw crediteuren te vriend. Het grote nadeel is dat u crediteuren niet kunt dwingen met het voorstel akkoord te gaan. De reden voor een crediteur om akkoord te gaan is dat hij dan ten minste een deel van de openstaande vordering voldaan ziet. In geval van een faillissement is het afwachten of je als crediteur überhaupt nog wat ontvangt. Er zijn drie eisen waaraan voldaan moet worden om een crediteurenakkoord te laten slagen.

1. Reserves
Om tot een crediteurenakkoord te komen is het belangrijk dat het bedrijf nog wel voldoende vet op de botten heeft. Dit houdt in dat u zeker nog voor één à twee maanden over voldoende liquide middelen moet beschikken. Heeft het bedrijf dat niet, dan is er weinig tijd voor overleg met de crediteuren. In de praktijk blijkt ook dat ondernemers pas met een crediteurenakkoord komen als het water ze al aan de lippen staat. Dat zal de slagingskans om tot een akkoord te komen niet bevorderen.

2. Transparant
Het slagingspercentage van een buitengerechtelijk crediteurenakkoord wordt verder vergroot als u als ondernemer duidelijk en transparant naar buiten treedt. U vraagt immers nog al wat aan ze. Leg het probleem aan uw crediteuren voor, biedt ze inzicht in de cijfers van het bedrijf en, het belangrijkste, overleg een plan van aanpak voor de toekomst. Waarom verwacht u dat het in de toekomst weer beter zal gaan met uw bedrijf?

3. Gelijke behandeling
Een derde belangrijke factor is dat u uitgaat van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Zeker bij een buitengerechtelijk akkoord is de kans op een sluipakkoord - waarbij één of meerdere crediteuren aparte, betere, regelingen treffen met de ondernemer – groot. Een gerechtelijk akkoord heeft wat dat aangaat een grotere kans van slagen.

Weigerachtige crediteur
Zeker bij een buitengerechtelijk akkoord zijn er altijd dwarsliggende crediteuren. Een weigerachtige crediteur kan onder bepaalde voorwaarden via de rechter tot medewerking worden gedwongen. Zo moet er sprake zijn van misbruik van bevoegdheid, onrechtmatig handelen of onaanvaardbaar handelen. Indien het één crediteur betreft, is dit veelal geen probleem. Betreft het meerdere crediteuren dan is de kans om ze via de rechter tot medewerking te dwingen minimaal. U heeft dan meer kans van slagen bij een gerechtelijk akkoord.

Gerechtelijk akkoord
In geval van een gerechtelijk akkoord hebt u de keuze tussen een surseanceakkoord en een faillissementsakkoord.

• Surseanceakkoord
Wanneer een bedrijf niet langer meer aan zijn verplichtingen kan voldoen kan het surseance aanvragen. In dat geval wordt uitstel van betaling verleend. Gedurende de surseance wordt een oplossing gezocht voor de problemen van de bv, zodat deze na sanering weer verder kan. Een van de mogelijkheden is een surseanceakkoord, waarbij crediteuren een deel van de schulden kwijtschelden. In principe wordt de sanering dan gefinancierd door de crediteuren. Een surseanceakkoord heeft doorgaans meer kans van slagen dan een buitengerechtelijk akkoord. Allereerst doordat crediteuren kunnen worden gedwongen. Verder wordt er een bewindvoerder aangesteld, zitten er meer waarborgen in het akkoord en wordt er toezicht op het akkoord gehouden zodat sluipakkoorden niet mogelijk zijn. Een nadeel is dat een surseanceakkoord duurder is dan een buitengerechtelijk akkoord. Er wordt immers een bewindvoerder aangesteld, die ook door de bv moet worden betaald.

• Faillissementsakkoord
Een faillissementsakkoord werkt in principe hetzelfde als het surseanceakkoord. Het enige wezenlijke verschil is dat een faillissementsakkoord vaak onder druk van de curator tot stand komt, terwijl het surseanceakkoord veel meer op initiatief van de bv tot stand komt. Het gerechtelijk akkoord, ook wel dwangakkoord genoemd, is dwingend. Dit betekent dat crediteuren die tegen het crediteurenakkoord zijn door de rechter kunnen worden gedwongen om akkoord te gaan. Dit kan alleen wanneer minimaal 50% van de schuldeisers, die samen minimaal 50% van de openstaande vorderingen hebben, met het voorstel akkoord gaan. Dit is meteen ook het belangrijkste voordeel boven een buitengerechtelijk akkoord. Wettelijk gezien mag een bedrijf maar een keer een gerechtelijk akkoord aanbieden. Indien het surseanceakkoord wordt afgewezen, wordt de surseance omgezet in een faillissement. Er mag dan niet opnieuw een faillissementsakkoord worden aangeboden. 


Login

Laatste forumberichten

  • Geen berichten om weer te geven.

Over de website

Op deze site informeren we over alles wat te maken heeft met het starten van een eigen bedrijf.

Schrijf mee

Zelf artikelen toevoegen aan onze website? Stuur je artikel naar ons toe.

Forum

Heb je vragen of wens je meer informatie te ontvangen over een bepaald onderwerp? Ga naar ons forum.

Contact

Contact met ons opnemen? Maak gebruik van ons contactformulier.

colour style colour style colour style colour style