We gebruiken cookies om content en advertenties te gebruiken, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse.

Een eigen bedrijf starten

Verlofregelingen; waar heeft uw personeel recht op?


Uw medewerkers hebben recht op allerlei vormen van verlof. Van adoptie- tot zorgverlof; de belangrijkste vormen op een rij.

1.Op hoeveel vakantiedagen hebben uw medewerkers recht?
De arbeidsovereenkomst of CAO bevat in de meeste gevallen een bepaling over het aantal vakantiedagen. In een elk geval geldt het wettelijk minimum van vier weken per jaar.

2. Is arbeidsduurverkorting vergelijkbaar met vakantiedagen?
Er bestaan wezenlijke verschillen. Niet opgenomen ADV-dagen (in de CAO overeengekomen periode, veelal een kwartaal) komen simpelweg te vervallen en uw werknemers kunnen ze dus niet doorschuiven naar de volgende periode. De doelstelling, scheppen van banen, zou op deze manier op de tocht komen te staan. Bovendien wordt een cumulatie van opgespaarde vakantie- en ADV-dagen niet wenselijk geacht. Een ander belangrijk verschil is dat tijdens ziekte geen ADV-dagen kunnen worden opgebouwd.

3. Is er een verschil tussen zwangerschaps- en bevallingsverlof?
De wet benoemt het zwangerschaps- en het bevallingsverlof wel apart, maar deze twee lopen feitelijk in elkaar over. Het bevallingsverlof van uw medewerker start de dag na de bevalling, de dag waarop het zwangerschapsverlof eindigt. Uw vrouwelijke werkneemster heeft in verband met haar zwangerschap en bevalling recht op een uitkering gedurende ten minste zestien weken.

4. Wie heeft er recht op ouderschapsverlof?
Het geldt in elk geval als uw werknemer een 'familierechtelijke betrekking' met een kind heeft. Daarmee wordt bedoeld: uw personeelslid met een eigen of geadopteerd kind en uw werknemer die een kind erkend heeft. Maar ook zonder 'familierechtelijke betrekking' met een kind kan uw medewerker ouderschapsverlof krijgen. Dan moet de werknemer blijvend de verzorging en opvoeding op zich genomen hebben én met het kind op hetzelfde adres wonen. De gezinssituatie op de ingangsdatum van het verlof bepaalt of uw medewerker recht heeft op ouderschapsverlof. Daarnaast dient de arbeidsverhouding met u minimaal een jaar oud zijn. U dient het salaris door te betalen tot een maximum van €172,48 (2007) per dag.

5. Mag uw werknemer adoptieverlof nemen?
Werknemers die een kind adopteren, hebben op grond van Wet Arbeid en Zorg recht op vier weken adoptieverlof. Beide ouders hebben recht op het verlof. Het adoptieverlof mag ingaan vanaf twee weken voor de overdracht van het kind aan de adoptie-ouders. Ook pleegouders hebben recht op vier weken verlof, als bij plaatsing van het kind in het gezin duidelijk is dat het kind duurzaam in het gezin wordt opgenomen.

6. Wanneer heeft uw werknemer recht op kraamverlof? 
Bij de geboorte van een kind krijgt de vader, of de partner van de moeder die het kind erkent, recht op kraamverlof van twee werkdagen. Dit recht heeft hij gedurende vier weken na de bevalling of thuiskomst van het kind. Werkgevers en werknemers kunnen in de CAO afwijkende afspraken maken over recht, duur en betaling van het kraamverlof. U betaalt dit kraamverlof met een maximum van €172,48 (2007) per dag.

7. Wat is calamiteitenverlof?
Calamiteitenverlof is bedoeld voor allerlei onvoorziene noodsituaties, die niet uitgesteld kunnen worden waarin uw medewerker acuut vrij moet hebben om meteen persoonlijke actie te ondernemen. Onder zeer bijzondere omstandigheden worden in ieder geval begrepen:
• De bevalling van de echtgenote/ geregistreerde partner van uw werknemer 
• Het overlijden en de lijkbezorging van een van de huisgenoten van uw medewerker of een van zijn bloed- en aanverwanten in de rechte lijn en in de tweede graad van de zijlijn
• Vervulling van een door de wet of overheid opgelegde verplichting (uitoefening van het actief kiesrecht of wanneer uw werknemer bij de rechter moeten getuigen).
Ook in andersoortige noodgevallen kan uw medewerker gedwongen zijn naar huis te gaan of thuis te blijven, bijvoorbeeld als er thuis brand is ontstaan. Uw personeel hoeft dan dus geen onbetaalde verlofdag op te nemen.

 

8. Wat houdt zorgverlof in? 
Uw werknemer heeft recht op kortdurend zorgverlof als hij zijn zieke partner, (pleeg)kind of een andere bloedverwant in de eerste graad moet verzorgen. Uw werknemers hebben per jaar recht op maximaal twee maal de arbeidsduur per week. 

9. Wat is langdurend zorgverlof? 
Met ingang van 1 juni 2005 kunnen uw medewerkers langdurend verlof opnemen voor de zorg voor een partner, kind of ouder die levensbedreigend ziek is. Levensbedreigend ziek betekent dat het leven van de persoon op korte termijn ernstig in gevaar is. Dit wettelijk recht op langdurend zorgverlof werd voorheen ook wel palliatief verlof genoemd. Uw werknemer ontvangt in dit geval geen salaris.

10. Wat betekent de levensloopregeling voor u?
Uw werknemers kunnen sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. Zij kunnen de levensloopregeling gebruiken voor nagenoeg elke vorm van verlof zoals: zorgverlof, sabbatical leave, verlof voor stervensbegeleiding, educatief verlof, ouderschapsverlof en eerder met pensioen gaan.


Login

Laatste forumberichten

  • Geen berichten om weer te geven.

Over de website

Op deze site informeren we over alles wat te maken heeft met het starten van een eigen bedrijf.

Schrijf mee

Zelf artikelen toevoegen aan onze website? Stuur je artikel naar ons toe.

Forum

Heb je vragen of wens je meer informatie te ontvangen over een bepaald onderwerp? Ga naar ons forum.

Contact

Contact met ons opnemen? Maak gebruik van ons contactformulier.

colour style colour style colour style colour style